Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Klank is Koning BVBA:
1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn onderstaande bepalingen van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op verhuur, prestaties en daaruit voortvloeiende onkosten. Door ondertekening van deze voorwaarden, of door boeking of bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.


2. Eventuele klachten dienen ons te bereiken per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na het leveren van diensten of goederen, voor wat gebreken in deze diensten of goederen betreft, en binnen 8 dagen na factuur- of notadatum voor wat de inhoud van de factuur of nota betreft. Na deze termijn zullen alle diensten, prijzen en voorwaarden als definitief worden beschouwd en volledig aanvaard door de klant. Hierbij verzaakt de klant, ook formeel, aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Elke clausule in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden, wordt aanzien als niet-bestaand, behoudens schriftelijke aanvaarding onzentwege, bestelling per bestelling, dienst per dienst.


3. De klant of afnemer kan nooit schadevergoeding eisen van Klank is Koning BVBA voor mislukking ten gevolge van door ons geleverde prestaties of geleverd of verhuurd materiaal.


4. Bij de huur van materiaal verbindt de klant zich ertoe een alle-risico verzekering af te sluiten voor de gehele huurperiode en de gehele nieuwwaarde van het materiaal. Elke schade die ontstaat aan het materiaal of diefstal van het materiaal gedurende de huurperiode blijft ten laste van de huurder. Bij afname verklaart de huurder voldoende technische kennis te hebben over de werking van het gehuurde materiaal. Indien het toestel niet aan de technische eisen van de verhuurder voldoet zal de verhuurder trachten het gehuurde materiaal te vervangen door evenwaardig materiaal, doch tot maximum 24 uur na de aanvang van de gestelde huurperiode.


5. Bij het aangaan van een bestelling of boeking verplicht de klant zich tot afname. Bij annulatie binnen 24 uur voor de aanvang van een te presteren dienst, staat het ons vrij een schadeloosstelling van 68% van het normaal gefactureerde bedrag te eisen. Bij annulatie binnen 12 uur voor de aanvang van een te presteren dienst, staat het ons vrij een schadeloosstelling van 100% van het normaal gefactureerde bedrag te eisen.


6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 20 dagen na factuurdatum of alleszins voor de vervaldatum, aangeduid op de factuur. Indien de factuur niet werd voldaan binnen de vooropgestelde termijn, zal er van rechtswege en zonder enig aanmaning of ingebrekestelling, enkel door het feit van niet-betaling, een nalatigheidsintrest van 3% per maand aangerekend worden op het nog verschuldigde bedrag.


7. Bovendien wordt bij overschrijding van de gestelde termijn of bij onvolledige betaling, het factuurbedrag van rechtswege en zondere enige aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%. De vergoeding zal in geen geval minder dan 62 Euro bedragen.


8. Bij laattijdige betaling vervalt elke aan u toegestane korting op de betreffende factuur.


9. Door niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vroeger verleende betaalfaciliteiten.


10. Al onze prijzen en diensten zijn zonder verbintenis voor nabestelling. 
 11. Het uitgaande facturenboek geldt als bewijs van verzending.


12. Alle kosten verbonden aan het innen van niet-betaalde facturen, inclusief erelonen van deurwaarders, advocaten en consulenten, evenals de gerechtskosten zijn voor rekening van de klant.


13. Betalingen vanuit het buitenland dienen te gebeuren in Euro en op IBAN rekening: BE35-0682-4100-7237 (Belfius bank)

International payments on IBAN bank-account BE35-0682-4100-7237 BIC (Swift code): GKCCBEBB


14. Elke betwisting met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.(versie 10 juli 2018 17:20u)

Copyright © All Rights Reserved