Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

KLANK IS KONING BV (Versie 14 augustus 2022)1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn onderstaande bepalingen van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op verhuur, prestaties en daaruit voortvloeiende kosten en onkosten. Door ondertekening van deze voorwaarden, of door boeking of bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden. 


2. Eventuele klachten dienen ons te bereiken per aangetekend schrijven binnen 8 kalenderdagen na het leveren van diensten of goederen, voor wat gebreken in deze diensten of goederen betreft, en binnen 8 kalenderdagen na factuur- of notadatum (onkostennota, creditnota,...) voor wat de inhoud van de factuur of nota betreft. Na deze termijn zullen alle diensten, prijzen en voorwaarden als definitief worden beschouwd en als volledig aanvaard door de klant. Hierbij verzaakt de klant, ook formeel, aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Elke clausule in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden, wordt aanzien als niet-bestaand, behoudens schriftelijke aanvaarding onzentwege, bestelling per bestelling, dienst per dienst. 


3. De klant of afnemer kan nooit schadevergoeding eisen van Klank is Koning bv voor mislukking ten gevolge van door ons geleverde prestaties of geleverd of verhuurd materiaal.


4. Geleverd materiaal geldt als verhuurd, ook in aanwezigheid van een werknemer van Klank is Koning bv. De klant verbindt zich ertoe alle risico's te dragen voor de gehele huurperiode, onder andere wegens de aard van de opdrachten (met vaak inhoudelijk risicovollere keuzes). Elke schade die ontstaat aan het gehuurde materiaal of verlies of diefstal van dit materiaal blijft ten laste van de huurder. Bij verlies of diefstal, inbeslagname, water- en vochtschade zullen de gehuurde goederen aan nieuwwaarde in rekening worden gebracht. Bij afname met eigen bediening verklaart de huurder voldoende technische kennis te hebben over de werking van het gehuurde materiaal. Indien het toestel niet aan de marktconforme technische vereisten voldoet zal de verhuurder trachten het gehuurde materiaal te vervangen door evenwaardig materiaal, doch tot maximum 24 uur na de aanvang van de gestelde huurperiode. Een alle-risico (productie)verzekering voor materiaal aan nieuwwaarde en ingehuurde mensen wordt stellig aangeraden aan de klant (producent).


5. Bij het aangaan van een bestelling of boeking verplicht de klant zich tot afname. Bij annulatie binnen 24 uur voor de aanvang van een te presteren dienst, staat het ons vrij een schadeloosstelling van 75% van het normaal gefactureerde bedrag te eisen. Bij annulatie binnen 12 uur voor de aanvang van een te presteren dienst, staat het ons vrij een schadeloosstelling van 100% van het normaal gefactureerde bedrag te eisen. Voor een laattijdige annulatie van een langere bestelde dienst zal een passende schadevergoeding aangerekend worden.


6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum of alleszins voor de vervaldatum, aangeduid op het factuur. Indien een factuur niet werd voldaan binnen de vooropgestelde termijn, zal er van rechtswege en zonder enig aanmaning of ingebrekestelling, enkel door het feit van niet-betaling, een nalatigheidsintrest van 3% per maand aangerekend worden op het nog verschuldigde bedrag. 


7. Bovendien wordt bij overschrijding van de gestelde termijn of bij onvolledige betaling, het factuurbedrag van rechtswege en zondere enige aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%. De vergoeding zal in geen geval minder dan 80 Euro bedragen.


8. Bij laattijdige betaling vervalt elke aan u toegestane korting op de betreffende factuur. 


9. Door niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vroeger verleende betaalfaciliteiten. 


10. Al onze prijzen en diensten zijn zonder verbintenis voor nabestelling.

11. Het uitgaande facturenboek geldt als bewijs van verzending.


12. Alle kosten verbonden aan het innen van niet-betaalde facturen, inclusief erelonen van deurwaarders, advocaten en consulenten, evenals de gerechtskosten zijn voor rekening van de klant. 


13. Betalingen vanuit het buitenland dienen te gebeuren in Euro en op de IBAN rekening die vermeld staat op de betreffende facturen.


14. Elke betwisting met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.


--------


Bijzondere Voorwaarden

Klank is Koning BV (versie 14 augustus 2022)


Offertes zijn 15 dagen geldig vanaf offertedatum of tot aanvangsdatum van de dienst. De kortingen in de offerte gelden enkel bij volledige afname.
Alle prijzen in Euro, exclusief BTW, en vermeld per dag, tenzij anders aangegeven.
Bij eventuele overnachting of in het buitenland worden de uren van de draaidag gerekend van slaapplaats tot slaapplaats, tenzij daar (al/nog) gedraaid wordt.
Voor overnachting wordt een industry-standard 1-persoonskamer verwacht.

In het buitenland wordt nooit gerekend in halve draaidagen, omdat de mogelijkheid tot cumulatie van 2 halve jobs daar quasi onbestaande is.
Binnen een draaidag zit telkens na elke 5 draaiuren een (mogelijkheid tot) rust en maaltijd van minstens 45 minuten, en dit zonder enige arbeid of verplaatsing. De afwezigheid van deze pauzes wordt omgerekend naar overuren.

Voor transport worden alle effectief gereden kilometers gerekend aan het officiële VRT tarief (sinds 1/7/22 0,49/km). Overuren aan €65/u tenzij anders vermeld..
Onkosten voor verbruiksgoederen zoals Stickies, Gaffa- en andere tapes, Bostik e.d., niet-oplaadbare batterijen, zijn ten laste van de productie. Productie voorziet voldoende harde schijven voor een veilige opslag en backup van het opgenomen geluid.

De producent verbindt zich er toe een productieverzekering af te sluiten voor de hele draaiperiode waarin ook de geluidsmensen voldoende zijn verzekerd. Bij schade zullen alle niet door de eigen verzekeringen terugbetaalde bedragen (o.a. vrijstelling) ten laste van de productie zijn.
Alle onkosten naar en in het buitenland (ATA, douane, transport, logement, maaltijden, dranken, communicatie, verzekering, artsen, inentingen, medicatie, taksen,...) worden vergoed door de producent. In elk ander geval zal een passende dagvergoeding (buitenlandvergoeding) worden aangerekend. Reisdagen duren maximum 9u. Langere reisdagen worden als draaidag aangerekend.

De deelnemende geluidsmensen hebben steeds het recht van een samenwerking of bestemming af te zien indien daar een gegronde reden voor bestaat.
Deze offerte is enkel geldig voor de eerste set en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de deelnemende geluidsmensen. Een boeking impliceert aanvaarding van de laatst gestuurde offerte inclusief voorwaarden, en bij afwezigheid van een schriftelijke offerte aanvaarding van deze voorwaarden (link in e-mails).
Deze offerte is onder voorbehoud van zet- of rekenfouten.