Algemene Voorwaarden

(Traduction française sur demande ; English translation on demand.)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn onderstaande bepalingen van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op verhuur, prestaties en daaruit voortvloeiende kosten en onkosten. Door ondertekening van deze voorwaarden, maar ook door loutere boeking of bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden. Onze Algemene Voorwaarden sluiten de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant uit.
 2. Eventuele klachten dienen ons te bereiken per aangetekend schrijven binnen 8 kalenderdagen na het leveren van diensten of goederen, voor wat gebreken in deze diensten of goederen betreft, en binnen 8 kalenderdagen na factuur- of notadatum voor wat de inhoud van de factuur of nota betreft. Na deze termijn zullen alle diensten en leveringen als definitief worden beschouwd en als volledig aanvaard door de klant.

 3. De klant of afnemer kan nooit schadevergoeding eisen van ons als leverancier voor mislukking ten gevolge van door ons geleverde prestaties of geleverd of verhuurd materiaal.

 4. Geleverd materiaal geldt als verhuurd (indien niet verkocht), ook in aanwezigheid van een werknemer van de geluidsfirma. De klant verbindt zich ertoe alle risico's te dragen voor de gehele huurperiode, onder andere wegens de aard van de opdrachten (met vaak inhoudelijk risicovollere keuzes of gebeurtenissen). Elke schade die ontstaat aan materiaal, alsook verlies van het gehuurde materiaal, is ten laste van de huurder. Bij verlies, ontvreemding of diefstal, inbeslagname, water- en vochtschade zullen de gehuurde goederen aan nieuwe aankoopwaarde in rekening worden gebracht. Bij afname met eigen bediening verklaart de huurder voldoende technische kennis te hebben over de werking van het gehuurde materiaal. Indien het toestel niet aan de marktconforme technische vereisten voldoet zal de verhuurder trachten het gehuurde materiaal te vervangen door evenwaardig materiaal, doch tot maximum 24 uur na de aanvang van de gestelde huurperiode. Een alle-risico (productie)verzekering voor materiaal (aan nieuwwaarde) en ingehuurde mensen, met afstand van verhaal, wordt stellig aangeraden aan de klant (producent).

 5. Bij het aangaan van een bestelling of boeking verplicht de klant zich tot afname. Bij annulatie binnen 48 uur voor de aanvang van een te presteren dienst, staat het ons vrij een schadeloosstelling van 75% van het normaal gefactureerde bedrag te eisen. Bij annulatie binnen 24 uur voor de aanvang van een te presteren dienst, staat het ons vrij een schadeloosstelling van 100% van het normaal gefactureerde bedrag te eisen. Voor een laattijdige annulatie van een meerdaagse bestelde dienst zal een passende schadevergoeding aangerekend worden.

 6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum of alleszins voor de vervaldatum, aangeduid op onze factuur. Indien een factuur niet werd voldaan binnen de vooropgestelde termijn, zal van rechtswege en zonder enig aanmaning of ingebrekestelling, enkel door het feit van niet-betaling, vanaf vervaldag een nalatigheidsintrest van 8% per maand aangerekend worden op het nog verschuldigde bedrag.

 7. Bovendien wordt bij overschrijding van de gestelde termijn of bij onvolledige betaling, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%. Deze vergoeding zal in geen geval minder dan 80 euro bedragen.

 8. Bij laattijdige betaling vervalt elke aan u toegestane korting op de betreffende factuur.

 9. Door niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht vroeger verleende betaalfaciliteiten.

 10. Al onze prijzen en diensten zijn zonder verbintenis voor nabestelling.

 11. Het uitgaande facturenboek geldt als bewijs van verzending.

 12. Alle kosten verbonden aan het innen van niet-betaalde facturen, inclusief erelonen van deurwaarders, advocaten en consulenten, evenals de gerechtskosten zijn voor rekening van de klant.

 13. Alle vermelde prijzen zijn in euro, exclusief btw, en vermeld per dag en/of per stuk, tenzij anders aangegeven. Betalingen, ook die vanuit het buitenland, dienen te gebeuren in Euro en op ons IBAN rekeningnummer dat vermeld staat op de betreffende factuur.

 14. Elke betwisting met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van het facturerende bedrijf. In geval van een gezamenlijke vordering zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 15. Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. In voorkomend geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere, die het meest de intentie van de oorspronkelijke benadert.

 16. De Nederlandstalige versie van de algemene en eventuele bijzondere voorwaarden is, ook in geval van tegenstrijdigheid met een Franse, Engelse of andere vertaling, de enige bindende. Vrije vertalingen in de Franse en Engelse taal zijn op eenvoudig verzoek van de klant beschikbaar.

       

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN audiovisuele EFP prestaties 

 

Samenwerking vereist automatisch aanvaarding van onze Bijzondere Voorwaarden, ook al bevat uw schrijven op enig moment hiervan afwijkende bepalingen.

Tenzij anders vermeld, zijn offertes maximum 15 dagen geldig vanaf offertedatum of tot de aanvangsdatum van het betreffende project indien deze vroeger valt. Eventuele kortingen in onze offertes en facturen gelden enkel bij volledige afname en bij goedkeuring van alle deel-afspraken.

De bedrijven of éénmanszaken van de deelnemende geluidsmensen leveren en factureren onafhankelijk van elkaar. De opdracht geldt per leverancier als geheel (1 dienst), niet als losse draaidagen.

 

Een draaidag begint bij het (evt. virtuele) vertrek aan het productiehuis en eindigt bij de (evt. virtuele) aankomst aldaar. Op basis hiervan worden de werktijd met eventuele overuren en de transportkosten (in km) berekend.

Voor begonnen overuren is een marktconforme toeslag van toepassing. Voor nachturen tussen 0u en 6u kan een toeslag worden aangerekend. Kilometers worden gerekend aan het officiële VRT-tarief (op 08/01/2023: 0,49€/km).

 

Binnen een draaidag zit telkens na elke 5 werkuren een (mogelijkheid tot) maaltijd van 1 uur, en dit zonder enige arbeid. De afwezigheid of inkorting van deze pauzes wordt omgerekend naar overuren.

 

Bij eventuele overnachting of in het buitenland worden de uren van de draaidag gerekend vanaf start arbeid in het hotel, of tenminste vanaf het afgesproken vertrekuur aan het hotel tot terugkomst in hotel, en wanneer daar nog gewerkt wordt, tot einde arbeid.

Voor overnachting wordt een industry-standard 1-persoonskamer verwacht.

 

Halve dagtarieven gelden uitsluitend indien afgesproken bij boeking en onder strikte voorwaarden. In het buitenland wordt nooit gerekend in halve draaidagen, omdat de mogelijkheid tot cumulatie van 2 halve jobs daar quasi onbestaande is.

 

Reisdagen duren maximum 10u. (productiehuis-verblijfplaats). Langere reisdagen worden als draaidag aangerekend.

 

Alle onkosten naar, van en in het buitenland, en in het binnenland bij overnachting (ATA-carnet, douane, transport, verzekeringen, artsen, inentingen, medicatie, taksen, communicatie...) worden volledig vergoed door de producent.

Voor logement, maaltijden en dranken zal een dekkende dagvergoeding verschuldigd zijn dor de klant. (bij niet-consensus gelden de officiële bedragen in het Staatsblad waarbij het bedrag voor Nederland ook geldt als bedrag voor binnenlandse opdrachten in België)

 

Onze geluidstechnici hebben op elk moment het recht van een bestemming of locatie af te zien indien daar een gegronde reden voor bestaat.

 

Productie voorziet een snelle computer en harde schijven voor een veilige opslag én backup van de opgenomen data.

 

Audiovisueel materiaal geldt steeds als verhuurd (tenzij verkocht).

Bij schade of verlies zullen alle niet door de eigen verzekeringen terugbetaalde bedragen (o.a. Vrijstellingen) ten laste van de klant zijn.  

 

Onkosten voor verbruiksgoederen en niet-oplaadbare batterijen (indien uitzonderlijk nodig), zijn ten laste van de productie.

 

Onze offertes zijn onder voorbehoud van zet- of rekenfouten.

 

Een boeking of bestelling impliceert aanvaarding van de laatst gestuurde offerte inclusief onze algemene en bijzondere voorwaarden. Elke offerte is enkel geldig voor de eerste set (tenzij anders vermeld) en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de deelnemende geluidsmensen. 

 

(versies Algemene en Bijzondere Voorwaarden 8 januari 2023)